Algemene Voorwaarden

  1. Evers Soerjatin N.V. (hierna: de ‘vennootschap’) is een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, met als doel het voor haar rekening en risico doen uitoefenen van de rechtspraktijk als advocaat, al dan niet in samenwerking met beoefenaren van andere vrije beroepen, een en ander met inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke wetsbepalingen, in het bijzonder de Advocatenwet.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door de vennootschap aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
  3. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt niet alleen ten behoeve van de vennootschap maar ook van alle (rechts)personen die op enige wijze voor de vennootschap werkzaam zijn of waren, waaronder de partners en de Stichting Beheer Derdengelden Evers Soerjatin, en de erfgenamen van de bedoelde personen. Zij kunnen allen een beroep op deze algemene voorwaarden doen.
  4. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat de vennootschap in verband met die verzekering draagt.
  5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de vennootschap afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat de vennootschap in verband met die verzekering draagt.
  6. De vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is de vennootschap gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de cliënt te aanvaarden.
  7. Op iedere door de vennootschap aanvaarde opdracht is de kantoorklachtenregeling (die voldoet aan de in verband daarmee onder de Advocatenwet gestelde regelgeving) van toepassing. Deze regeling is verkrijgbaar op www.everssoerjatin.com.
  8. Op de rechtsverhouding tussen de vennootschap enerzijds en de cliënt en/of enige derde anderzijds is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de vennootschap en de cliënt en/of enige derde zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van een geschil over inhoud of strekking zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
Evers Soerjatin N.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70188793. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Evers Soerjatin N.V. van toepassing die onder meer een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en ook beschikbaar op www.everssoerjatin.com. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.